Thứ Sáu | 27/02/2015
Tổng tài sản hệ thống ngân hàng tăng 12,2% so với cuối 2013

Tổng tài sản hệ thống ngân hàng tăng 12,2% so với cuối 2013

Đến 31/12/2014, tổng tài sản của toàn hệ thống là hơn 6,5 triệu tỷ đồng. Hệ số CAR của toàn hệ thống ngân hàng được ghi nhận ở mức 12,75%.